Fremlæggelsens indhold

Hvad skal jeres fremlæggelse indeholde? Hvad skal I have med i den?

Det er allerede berørt en del gange andre steder her på siden, men skal her kort opsummeres igen.

Jeres opgave ved historieeksamen er, at I skal opstille, analysere og diskutere en eller flere faglige problemstillinger indenfor det emne, I har trukket. Og I skal gøre det på grundlag af først og fremmest det udleverede prøvemateriale, suppleret med inddragelse af relevant stof fra undervisningen om emnet.


I jeres fremlæggelse skal I derfor:

præsentere jeres problemstillinger.

forklare hvorfor I har valgt dem, og hvorfor de er vigtige og interessante.

• forklare og diskutere hvad I er nået frem til af svar på jeres problemstillinger.

begrunde jeres svar ved at henvise til oplysninger fra det udleverede prøvemateriale, materialet I eventuelt selv har fundet i forberedelsen eller materiale fra undervisningen (jf. også hvad der står om at dokumentere sine udsagn på siden med andre gode råd i denne afdeling af vejledningen).


Husk til fremlæggelsen endvidere, at I:

• skal inddrage viden, begreber eller tekster fra undervisningen i det, I siger.

• skal demonstrere lidt kildekritisk sans ved undervejs i fremlæggelsen at forholde jer til nogle af jeres kilder og til, hvordan I har brugt dem (jf. siden om arbejdet med kilderne).

• også gerne må prøve at trække nogle tråde mellem fortiden og nutiden, hvis emnet og materialet egner sig til det, f.eks. ved at diskutere hvilken betydning emnet har i dag (jf. siden om fortid-nutid-fremtid og også nogle af problemstillingerne på siden med typiske historiske problemstillinger).


Som den allerførste del af jeres fremlæggelse kan det i øvrigt være en god ide med en kort introduktion, hvor I placerer jeres emne i tid og rum.

Har I trukket emnet Den kolde krig, kan I f.eks. starte jeres fremlæggelse med at sige noget i retning af:

”Den kolde krig er en betegnelse, man bruger om perioden mellem 2. verdenskrigs afslutning og Berlinmurens fald i 1989. Den kolde krig havde sit udspring i Europas deling efter 1945, men bredte sig efterhånden til det meste af kloden. Striden stod mellem vestlige lande under ledelse af USA på den ene side og en gruppe af kommunistiske lande med Sovjetunionen i spidsen på den anden side. ”Krigen” rasede på det ideologiske, økonomiske, militære og politiske plan.

På baggrund af det prøvemateriale, jeg har fået udleveret, har jeg indenfor dette emne valgt at fokusere på følgende problemstillinger...”

Og så går I ellers i gang med de ovennævnte punkter.

På samme måde, hvis I trækker emnet "Kulturmøde: Islam-Vesten", så er det jo ikke dumt, at I starter jeres fremlæggelse med kort at forklare, hvad et kulturmøde er, hvornår det foregik, mellem hvilke parter det foregik og hvilke steder, det især foregik (bl.a. Palæstina og Spanien).

Men kun kort. Virkelig kort. Måske et halvt minut, ikke mere.

Det er jo bare en indledning, der skal introducere jeres emne. I skal hastigt videre til punkterne ovenfor, for det er det, der er det vigtige i jeres fremlæggelse.

Og I har kun ca. 10 minutter til at nå det hele!