Mere om hvad I bliver bedømt på

Indtil videre har I kunnet læse om de faglige mål i historie, som er det, I først og fremmest skal bedømmes ud fra.

Det bliver I også. Lærer og censor kigger naturligvis på de faglige mål, når de skal fastlægge jeres karakter.

Men der er også andre ting, der spiller ind. Ting der har at gøre med form og indhold i jeres mundtlige præstation. Og ting, der i virkeligheden er generelle, og som vil være nogenlunde de samme ved mundtlige eksamener i andre fag.

Ved en vurdering af det faglige indhold vil lærer og censor blandt andet tænke over:

• Hvordan var det faglige niveau? Var styr på emnet?
• Gav det sagte indtryk af dybde og grundighed, eller virkede det overfladisk og usikkert?
• Var der faglige fejl? (faktuelle fejl, begreber, der blev brugt forkert m.v.)
• Var der noget, som ikke var til at forstå?
• Var der vigtige dele af emnet, som ikke blev behandlet?
• Blev der skelnet mellem vigtige og knap så vigtige ting?
• Fik de vigtigste dele af emnet den grundigste behandling?
• Blev der argumenteret godt for påstandene? Blev påstandene underbygget med dokumentation eller havde de blot karakter af postulater?
• Var der mest tale om en genfortælling på det redegørende niveau, eller var der også eksempler på mere selvstændig analyse og egne diskussioner og vurderinger (jf. den taksonomiske trekant).

Når det gælder formen, vil følgende blandt andet være af betydning:

• Tog eleven selv initiativ og forsøgte at styre eksaminationen – eller skulle tingene vrides ud af hende?
• Læste eleven ordret op af et talepapir, eller var fremlæggelsen fri og naturlig?
• Virkede eleven (selv)sikker?
• Blev der talt højt og tydeligt nok?
• Så eleven på sine tilhørere og ikke bare ned i noterne?
• Var det noget, der bare blev liret af uden skelnen mellem stort og småt og uden egentlig sammenhæng?
• Fik vi delkonklusioner undervejs og måske en markant slutning, som hjalp os til at fastholde pointerne?