Currently viewing
Hvad er meningen med små skriveøvelser?

De fleste elever forbinder skrivning med opgaver, der skal rettes af læreren. Opgaver, hvor de skal formidle en viden, de har, og hvor de efterfølgende bliver målt og vejet på deres viden. For mange er skrivningen forbundet med ubehag og skriveblokeringer.

Men skrivning kan også være noget andet. Skrivning kan også være et redskab, eleven kan bruge til at tænke med og til at lære fag med. En læringsstrategi.

Ideen om at lære fag gennem skrivning er langt fra ny. Den stammer fra den procesorienterede amerikanske skrivepædagogik Writing across the curriculum, som vandt stigende udbredelse i USA i slutningen af 1980'erne, og som efterfølgende spredte sig til andre lande – fra begyndelsen af 1990'erne også til Danmark.

Grundtanken er, at skrivning er et værdifuldt læringsredskab, som skal gøres til et centralt element i alle fag, fordi eleverne forstår og husker stoffet bedre, hvis de bearbejder det aktivt, in casu skriver det ned med deres egne ord.

Brugen af små skriveopgaver i undervisningen (med en neologisme: småskrivning) har en lang række gavnlige virkninger.

Med skrivningen bliver en stor del af eleverne aktiveret, og bagefter er der mulighed for en klassedialog med flere stemmer end ellers, fordi alle har haft lejlighed til at gøre sig tanker om det, der skal diskuteres. En fordel ikke bare for svage og tilbageholdende elever men også for de pertentlige og dygtige elever, der siger for lidt, fordi de vil være helt sikre på, at de har formuleret deres svar helt korrekt inde i hovedet, inden de rækker hånden op – hvor det så som regel er for sent at få ordet. Når eleverne har formuleret sig på skrift, bliver det lettere for dem efterfølgende at deltage i klassedialogen.

Eleverne får bedre overblik over det væsentlige i stoffet og reflekterer bedre over stoffet, når deres tanker skrives ned.

Småskrivningen styrker præcisionen og gør det muligt for eleverne at tænke og udtrykke mere komplicerede tanker. Det skrevne opleves af eleverne som mere forpligtende end det talte, og tankerne bliver holdt fast af papiret og kan finjusteres af eleverne, inden de slippes løs i klassediskussionen. Elever der har formuleret deres tanker på skrift, inden de udtaler sig i klassediskussionen, udtaler sig i reglen mere fornuftigt og med større præcision. Småskrivningen kvalificerer klassediskussionen.

Eleverne husker stoffet bedre, når de har bearbejdet det skriftligt, og småskrivningen kan stimulere eleverne til at bevæge sig fra en overflade- til en dybdelæringsstrategi.

Småskrivningsøvelser kan anvendes til at bringe elevernes 'kognitive skemaer', deres forforståelser og fordomme om bestemte emner, frem i lyset, så en akkomodativ læring faciliteres.

Småskrivningen kan også bruges til at arbejde med elevernes metakognition ved at fokusere på spørgsmål, der handler om læringens processuelle side: Hvad er det vigtigste i det, jeg laver nu? Kan jeg bruge noget af det, jeg har lært tidligere? Hvad har jeg egentlig lært, hvad kunne jeg i forvejen, og hvad er nyt? Hvad har fungeret godt og hvad skidt? Og hvorfor?

Derudover fungerer småskrivningen som et redskab til at skabe bedre arbejdsdisciplin, uden at der kræves "moraliserende normativitet" fra lærerens side. De fleste elever bliver revet med af skriveopgaven og arbejder energisk på egen hånd, uden lærerens pisk over nakken. Indledes en time med hurtigskrivning, gøres det samtidig ekstra ubehageligt for eleverne at møde frem uden at have forberedt sig. Så sidder de og kan ingenting, mens deres klassekammerater har travlt med at skrive. Den manglende forberedelse udstilles nådesløst – ikke mindst for dem selv.

Derudover tjener småskrivningen som et redskab for læreren til at skabe variation i undervisningen. Ingen kan holde til tavleundervisning 50 minutter i træk. Småskrivning, hvor den til tider larmende klassedialog afløses af ro og koncentration, giver et effektivt afbræk i den almindelige undervisning.

En yderligere gevinst ved hyppig brug af småskrivning må endelig forventes at være, at det vil bidrage til at reducere elevernes skriveblokeringer i forbindelse med traditionelle afleveringsopgaver og skriftlige eksamensopgaver, at de løbende trænes i at formulere sig skriftligt om faglige emner.
 Currently viewing