You are at:

Menu

Eksempel på inddragelse af metode- og materialeovervejelser i opgavens indledning

Som skrevet på denne side kan man godt i starten af sin SRP-opgave lave et lille metodeafsnit, hvor man skriver noget om de vigtigste materialer, teorier og metoder, man arbejder med.

Man behøver ikke gøre det, men ofte fungerer det godt som en afrunding på indledningen, og det behøver ikke være så meget, man skriver.

Her er et eksempel:

"Struktur, teori og metode

I det første hovedafsnit, hvor jeg beskæftiger mig med, hvad der skete i forbindelse med kuppet mod Mohammad Mossadeq, vil jeg først og fremmest redegøre for den serie af begivenheder, der førte til selve kuppet. Jeg vil altså fremlægge den historiske baggrund, der i sidste ende ledte til en interessekonflikt med Mohammad Mossadeq og hans regering på den ene side og USA, England og iranske modstandere af Mossadeq på den anden. Herefter vil jeg redegøre for, hvordan planlægningen af kuppet forløb for til sidst at fremlægge selve kuppets begivenheder.

I det andet hovedafsnit vil jeg beskæftige mig med den rolle, USA og CIA spillede i kuppet. Først og fremmest vil jeg i dette afsnit gennemføre en kildekritik af de historiske kilder, jeg vil anvende til at besvare denne del af opgaven. Derefter vil jeg analysere USA og CIA’s rolle ud fra hvad der bliver beskrevet i kilderne samt de synspunkter der bliver givet til kende. Den vigtigste metode jeg her vil anvende er den kildekritiske metode.

I det tredje afsnit vil jeg forklare, hvilke motiver USA eventuelt havde ved at gennemføre et kup ud fra deres rolle i det internationale system i perioden. Jeg vil her inddrage relevante teorier og begreber fra den samfundsfaglige disciplin international politik og analysere de amerikanske handlinger ud fra disse. Den vigtigste teori, jeg vil inddrage her, er hegemoniteorien.

I det fjerde og sidste korte afsnit vil jeg diskutere kuppets betydning for Iran rent internt samt de iransk-amerikanske relationer frem til dags dato."

 You are at: